Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin để chạy tốt với WordPess và fix lỗi “Error with system Quotas”.

Trường hợp của mình như sau:
Mình cài DirectAdmin lên cloud server của Linode.com, hệ điều hành CentOS 6.5 (64 bit).
Cài xong chạy test thì dính lỗi “Error with system Quotas” khi khởi tạo các tài khoản mới.
DirectAdmin: Error with system Quotas
Và bị các lỗi khi cài đặt WordPress như sau:
– Không tự tạo được file wp-config.php
– Không upload được bất cứ thứ gì lên thư viện “Media”
– Bị bắt nhập tài khoản FTP nếu cài đặt Plugin hoặc update Plugin và WordPress…v..v.

I – Hướng dẫn cài đặt phiên bản chạy tốt với WordPress:
* Yêu cầu đăng nhập với quyền Root (quyền cao cấp nhất) và Server không cài sẵn các phần mềm liên quan đến Web Server (VD: LAMP, LEMP, XAMPP,…v…v)

– Trước tiên cần chạy lệnh sau để CentOS cập nhật hệ thống:
yum update -y
Tiếp theo ta chạy các lệnh để cài đặt những thành phần cần thiết chuẩn bị cho DirectAdmin:
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which
Nó mà hỏi gì thì cứ nhập “y” (yes) cho nó chạy.

– Sau khi chạy các lệnh trên xong thì chạy lần lượt 3 lệnh này:
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh
Lúc này nó sẽ yêu cầu nhập Client ID và License ID, bạn nhập vào đầy đủ như đã được cung cấp.

– Tiếp theo nó sẽ hỏi nhập Hostname: bạn chỉ được nhập vào 1 sub domain bất kì và không được dùng domain gốc.
VD: Nhập sub domain “directadmin.domain.com” là hợp lệ (không nhập http://)
Miễn là không nhập “domain.com” hoặc “www.domain.com” hoặc “http://”

– Tiếp tục nhập “y” (yes) để qua bước tiếp theo, nó sẽ hỏi “Enter the device name”.
Bạn sẽ thấy một list phía trên, nhìn xem cái nào có show IP server của mình thì nhập cái đó vào.
VD cụ thể ở đây mình thấy là:
eth0 141.987.733.65
Mình nhập vào là eth0 và nhập “y” (yes) để next.
– Next cho đến khi nó hỏi tiếp “Enter your choice (1, 2, 3 or 4)”
Và nó bắt chọn một trong các option nó đưa ra thì bạn nhập số 4 vào và enter.
Số 4 là custombuild 2.0 BETA, đây là phiên bản không bị lỗi khi bạn cài WordPess.
Mình đã test thử các bản kia và tất cả đều bị lỗi với WordPess như mình miêu tả ở trên.

:” > OK, từ giờ thấy nó hỏi gì thì chỉ việc nhập “y” (yes) vào rồi ngồi rung đùi chờ nó chạy xong sẽ có thông báo user và pass truy cập DirectAdmin trên màn hình cho bạn lưu lại.

II – Fix lỗi “Error with system Quotas”
Sau khi cài đặt xong thì cần làm 1 số các bước sau đây để fix cái lỗi oái oăm này.
1 – Tìm đến file: /etc/fstab
Mở file này và tìm đến dòng :
/dev/xvda / ext4 noatime,errors=remount-ro

Thêm vào phía sau remount-ro đoạn này: ,usrquota,grpquota
Trông sẽ như này:
1
Save lại và làm bước tiếp theo.

2 – Tìm file: /etc/rc.sysinit
Mở file này ra và tìm đến đoạn code sau:
# Update quotas if necessary
if [ X"$_RUN_QUOTACHECK" = X1 -a -x /sbin/quotacheck ]; then
action $"Checking local filesystem quotas: " /sbin/quotacheck -anug
fi


if [ -x /sbin/quotaon ]; then
action $"Enabling local filesystem quotas: " /sbin/quotaon -aug
fi

Bạn chỉ cần thêm vào phía trước dòng # Update quotas if necessary 2 dòng code này:
# Create link to /dev/root for quota fix
ln -s /dev/xvda /dev/root

Trông sẽ như này:
2
Sau đó save lại và reboot server bằng lệnh: sudo reboot

Khi server đã lên rồi thì bạn check lại bằng lệnh: /sbin/quotacheck -cavugmf
Lần đầu chạy lệnh này có thể nó sẽ báo:
quotacheck: Scanning /dev/root [/] done
quotacheck: Cannot stat old user quota file //aquota.user: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.group: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old user quota file //aquota.user: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.group: No such file or directory. Usage will not be substracted.

Bình tĩnh và chạy lại lệnh: /sbin/quotacheck -cavugmf một lần nữa bạn sẽ thấy nó báo:
quotacheck: Scanning /dev/root [/] done
quotacheck: Checked 3215 directories and 26439 files

Chúc mừng! bạn đã thành công, hjhj :” >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *